REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti SIGNIFY production s. r. o. se sídlem: Ve Stromovce 743, Hradec Králové, PSČ 500 11, identifikační číslo: 04816021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36672 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vinovio.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) obchodní společnosti SIGNIFY production s. r. o., se sídlem Ve Stromovce 743, Hradec Králové, 500 11, identifikační číslo: 04816021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36672 (dále jen „prodávající“) upravuje v souladu s ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v rámci práva z vadného plnění a záruky za jakost ze strany prodávajícího vůči jiné fyzické či právnické osobě (dále jen „kupující“), a to v souvislosti s kupní smlouvou uzavíranou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vinovio.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. ZÁRUKA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

2.2. Zákonná lhůta pro záruku u výrobku/zboží (dále jen „zboží“) je stanovena na dva (2) roky, v případě koupě právnickou osobou či fyzickou osobou podnikající pak po dobu jednoho (1) roku.

2.3. Záruka dle zákona se nevztahuje na závady způsobené nesprávným zacházením, použitím či opotřebením neodpovídajícím způsobem.

2.4. Reklamovat nelze zboží, které bylo poškozeno při dopravě od prodávajícího ke kupujícímu, kdy za tuto škodu nese povinnost přepravce. Povinností zákazníka je zkontrolovat stav zboží při převzetí, a pokud je obal či zboží poškozeno či vykazuje zjevné známky takového poškození, sepsat s přepravcem zápis o škodě a takové zboží nepřevzít a vrátit ho zpět prodávajícímu. Převzetím zásilky kupující potvrzuje, že zboží mu bylo v pořádku doručeno.

2.5. V případě reklamovaného zboží je kupující povinen podat na kontaktní údaje prodávajícího podat žádost o reklamaci. Kupující musí přesně specifikovat vadu zboží a navrhnout způsob řešení reklamace.

2.6. Reklamované zboží je kupující povinen doručit na místo určené prodávajícím, tedy do místa sídla či na adresu provozovny na vlastní náklady. K vrácení může použít obvyklé přepravní společnosti (jako je Česká pošta či jiný obdobný přepravce). V takovém případě je kupující povinen zboží odeslat doporučeně a zabalit jej tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození. Pokud se následně ukáže vada reklamovaného zboží jako oprávněná, bude kupujícímu vrácena částka za poškozené zboží včetně ceny nákladů na přepravu poštou či jinou přepravní společností v obvyklé výši, avšak pouze v rámci přepravních služeb používaných na území České republiky. Prodávající není povinen převzít zboží zaslané kupujícím na dobírku a má právo takto zaslané zboží odmítnout. V případě osobního doručení reklamovaného zboží nemá kupující nárok na náklady spojené s osobním vrácením zboží. 

2.7. V případě vrácení zboží na základě odstoupení od Kupní smlouvy dle Obchodních podmínek prodávajícího musí kupující doručit zboží osobně či ho zaslat doporučeně přepravní společností na adresu sídla či provozovny nejpozději do čtrnácti (14) dnů od obdržení zásilky. O odstoupení od Kupní smlouvy musí kupující informovat prodávajícího nejpozději do tří (3) dnů od převzetí zboží. Kupující má právo na vrácení zboží pouze v případě, že zboží nejeví známky jakéhokoliv poškození, opotřebení či znečištění a je-li zasláno zpět v originálním obalu se všemi etiketami a dalším případným příslušenství. K vrácenému zboží je povinen připojit kopii dokladu o koupi zboží. Částka hodnoty vráceného zboží bude kupujícímu zaslána bezhotovostně na účet uvedený kupujícím při vrácení zboží.

2.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SIGNIFY production s. r. o., VinoVio vinotéka, Ve Stromovce 743, Hradec Králové, PSČ 500 11, adresa elektronické pošty obchod@vinovio.cz, telefon +420 602 392 583.

Hradci Králové dne 1. května 2020